BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR

Bibliografia e dosjes së procedurës së prokurimit me negocim pa publikim të kontratës me objekt: “Rikonstruksion, paisje dhe orendi zyre” për Prokurorinë e Përgjithshme”, klasifikuar në nivelin “i kufizuar”, i zhvilluar më datë 26.11.2015, Deklasifikuar plotësisht me Vendim nr.981, datë 15.05.2018 të KDZH.

1. Urdhër për ngritjen e Njësisë së Prokurimit për kërkimin e ofertave, nr.22, datë 18.11.2015 (2 faqe).
2. Procesverbal nr.2, datë 19.11.2015, për hartimin dhe miratimin e dokumentave (4 faqe) Procedurë me negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës.
3. Urdhër Prokurimi nr.22/1, datë 19.11.2015, për zhvillimin e Procedurës së Prokurimit me negocim pa publikim të kontratës, (6 faqe).
4. Dokumentat standarde të tenderit për kontratën e punëve civile, “Procedurë me negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës” (69 faqe).
5. Urdhër për emërimin e Personit Përgjegjës të Autoritetit Kontraktor me nr.22/2, datë 19.11.2015 (2 faqe).
6. Manuali i Sigurisë të Projektit, për prokurimin e klasifikuar me objekt “Rikonstruksion, pajisje dhe orendi zyre” me nr. 1219 prot, datë 19.11.2015 (2 faqe).
7. Procesverbal për përcaktimin dhe miratimin e operatorëve ekonomik që do të ftohen të marrin pjesë në procedurën e tenderit, nr.3., datë 19.11.2015 (2 faqe).
8. Memo për përzgjedhjen e operatorëve që do të ftohen në këtë prokurim datë 19.11.2015  (2 faqe).
9. Urdhër për njoftimin e operatorëve ekonomikë për procedurën e prokurimit me negocim pa publikim të kontratës, nr.22/3, datë 19.11.2015 (1 faqe).
10. Ftesë drejtuar operatorëve ekonomikë “GECI” sh.p.k me nr.1219/1 prot., datë 19.11.2015 (1 faqe).
11. Ftesë drejtuar operatorëve ekonomikë “CURRI” sh.p.k me nr.1219/2 prot., datë 19.11.2015 (1 faqe)
12. Ftesë drejtuar operatorëve ekonomikë “BE-IS” sh.p.k me nr.1219/3 prot., datë 19.11.2015 (1 faqe)
13. Urdhër për ngritjen e Komisionit të Negocimit dhe Vlerësimit të Ofertave, nr.22/4, datë 19.11.2015, (1 faqe).
14. Shkresë me nr.1219/4 prot, datë 23.11.2015 (1 faqe).
15. Procesverbal nr.4, datë 26.11.2015, për hapjen dhe zhvillimin e procedurës së prokurimit (4 faqe) .
16. Procesverbal nr.4/1, datë 26.11.2015, për hapjen dhe zhvillimin e procedurës së prokurimit (4 faqe).
17. Procesverbal nr.4/2, datë 26.11.2015, për hapjen dhe zhvillimin e procedurës së prokurimit (4 faqe).
18. Procesverbal nr.5, datë 26.11.2015 Për hapjen, zhvillimin dhe vlerësimin e procedurës së prokurimit (4 faqe).
19. Njoftim për klasifikimin përfundimtar të operatorëve pjesmarrës me nr.1219/5., datë 26.11.2015 (4 faqe)
20. Formular i njoftimit të fituesit me nr.1219/6., datë 04.12.2015 (2 faqe).
21. Dërgim informacioni mbi kontratën e klasifikuar DSIK-së, me nr.1219/7 Prot, datë 04.12.2015 (3 faqe).
22. Urdhër për zbatim kontrate, nr. 22/5 prot, datë 05.12.2015 (5 faqe).
23. Formulari i kontratës, datë 05.12.2015, firmosur nga Prokurori i Përgjithshëm dhe Përfaqësuesi i operatorit ekonomik (2 faqe).
24. Kontratë nr.1219/8., datë 05.12.2015 (23 faqe). 
25. Instruksioni i sigurisë me nr.1219/9 prot., datë 05.12.2015 për kont.klasifikuar me nr.1219/8., datë 05.12.2015, drejtuar DSIK (9 faqe).
26. Kthim Përgjigje nga DSIK ku dërgohet ISP e miratuar nr.7203 Prot, datë 29.12.2015 (1 faqe).
27. Kontratë Mbikqyrje Punimesh me nr.1248/8., datë 07.12.2015.
28. Procesverbal datë 05.12.2015 i dorëzimit të dokumentacionit nga Sipërmarrësi i Punimeve tek Mbikqyrësi i punimeve (1 faqe)
29. Procesverbal datë 05.12.2015 për fillimin e punimeve në objekt (2 faqe).
30. Njoftim datë 05.12.2015, Për fillim punimesh në objekt (faqe).
31. Njoftim datë 05.12.2015, Për fillim punimesh në objekt (1 faqe).
32. Procesverbal mbi Akt piketimin në objekt, datë 05.12.2015.
33. Ditari i Punimeve nga data 05.12.2015 e deri më datë 29.12.2015, (25 faqe).
34. Librezë masash, (115 faqe).
35. Procesverbale nr.1., datë 07.12.2015 për punime të maskuara,  (1 faqe).
36. Procesverbale nr.2., datë 09.12.2015 (1 faqe).
37. Procesverbale nr.3., datë 11.12.2015 për punime të maskuara, (1 faqe).
38. Procesverbale nr.4., datë 16.12.2015 për punime të maskuara, (1 faqe).
39. Procesverbal nr.1., datë 12.12.2015, “Për Punime”, (1 faqe).
40. Procesverbal nr.2., datë 18.12.2015, “Për Punime”, (1 faqe).
41. Procesverbal nr.3., datë 22.12.2015, “Për Punime”, (1 faqe).
42. Procesverbal nr.4., datë 26.12.2015, “Për Punime”, (1 faqe).
43. Akt Kontrolli Nr.1, datë 08.12.2015, (1 faqe).
44. Akt Kontrolli Nr.2, datë 13.12.2015, (1 faqe).
45. Akt Kontrolli Nr.3, datë 19.12.2015, (1 faqe).
46. Akt Kontrolli Nr.4, datë 26.12.2015, (1 faqe).
47. Situacion Nr.1 Punimesh (përfundimtar) i datës 28.12.2015, (3 faqe).
48. Foto të punimeve, firmosur nga sipërmarrësi dhe mbikqyrësi i punimeve (2 faqe).
49. Deklaratë Teknike e Sipërmarrësit, (2 faqe).
50. Njoftim për përfundim punimesh datë 29.12.2015, (1 faqe).
51. Njoftim për përfundimin e punimeve datë 29.12.2015, (1 faqe).
52. Njoftim për përfundim punimesh datë 29.12.2015, (1 faqe).
53. Relacion Teknik Përfundimtar datë 29.12.2015. (2 faqe).
54. Procesverbal për Përfundimin e Punimeve, mbajtur më datë 29.12.2015, (1 faqe).
55. Kontratë Kolaudim Punimesh nr.1317/9., datë 24.12.2015, me objekt kolaudim të punimeve të kryera në zbatim të kontratës “Rikonstruksion, pajisje dhe orendi zyre”.
56. Akt Kolaudimi datë 29.12.2015, (2 faqe)
57. Certifikatë e Marrjes në Dorëzim, (2 faqe).

 

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tirane
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
Tel: 042282010
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.