• I propozon Presidentit të Republikës numrin e përgjithshëm të prokurorëve, pasi të ketë marrë mendimin e Ministrit të Drejtësisë.
  • I propozon Presidentit të Republikës emërimin, transferimin, ngritjen në detyrë apo shkarkimin e prokurorëve.
  • Cakton drejtuesit e prokurorive dhe zëvendësit e tyre në prokuroritë pranë gjykatave.
  • Miraton strukturën, organikën dhe rregulloret e funksionimit të prokurorive pranë gjykatave dhe ato të zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm
  • Urdhëron komandimin e prokurorëve.
  • Ushtron funksionet e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Lartë.
  • Emëron dhe shkarkon punonjësit e administratës në strukturat e zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm.
  • Përfaqëson prokurorinë në marrëdhëniet me të tretët.
  • Përcakton pagesat për rastet e shpërblimit të dëshmitarëve apo për sigurimin e provave të rëndësishme për hetimet.
  • Jep udhëzime për punën e policisë gjyqësore.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.