Në këtë faqe do të gjeni njoftime zyrtare të Prokurorisë Shqiptare.

Përveç njoftimeve për shtyp, do të gjeni edhe njoftime për tenderat si dhe për vende pune si pranë Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm edhe në nivelet e tjera të Prokurorisë Shqiptare.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.