Në këtë faqe do të gjeni njoftime zyrtare të Prokurorisë Shqiptare.

Përveç njoftimeve për shtyp, do të gjeni edhe njoftime për tenderat si dhe për vende pune si pranë Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm edhe në nivelet e tjera të Prokurorisë Shqiptare.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa (Tirane)
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.