Prokurori i Përgjithshëm z. Olsian Çela takim me gazetarët 

Prokurori i Përgjithshëm z. Olsian Çela zhvilloi dje një takim me përfaqësues të medias në Prokurorinë e Përgjithshme. Në takim u fol mbi problemet që lidhen me aktivitetin e prokurorisë dhe raportet e saj me median, transparencën dhe etikën e komunikimit.

Prokurori i Përgjithshëm z. Olsian Çela paraqiti mes të tjerave edhe disa prioritete që Prokuroria e Përgjithshme do të ketë për vitin 2020. Ai theksoi se prioritare do të jetë ndërtimi i një sistemi të monitorimit të çështjeve që lidhen me zbatimin e ligjshmërisë, pavarësinë dhe transparencën, të drejtave të subjekteve të procedimit penal etj, dhe ndërtimi i mekanizmave të komunikimit me KLP dhe ILD.

Prokuroria e Pergjithshme do të synojë realizimin e një projekti që do të ketë si objektiv rritjen e efiçensës në çështjet që lidhen me pastrimin e produkteve penale, ndërmarrjen e hapave konkret në drejtim të koordinimit institucional dhe një përqasjeje të re të organeve ligjzbatuese në këtë drejtim.

Prokuroria e Përgithshme do të nxisë procesin e digjitalizimit në aktivitetin e prokurorisë në funksion të reduktimit të kohës që nevojitet për kryerjen e hetimeve dhe modernizmit të procesit në tërësi, duke synuar zgjerimin  aksesit dhe komunikimit online ne bazat e të dhenave të operatorëve të ndryshëm.

Kryeprokurori z.Olsian Çela theksoi se Prokuroria e Përgjithshme do të mbështesë gjithashtu nisjen e një projekti për vlerësimin e efiçensës së politikave penale të aplikuara në vend me qëllim uljen e nivelit të kriminalitetit. Kjo do të kërkojë mundësimin e hartimit të modeleve statistikore të unifikuara dhe do të sjellë përpunimin e raporteve të besueshme mbi vlerësimin e rreziqeve nga kriminaliteti në të ardhmen. 

Përmes këtij procesi do të synohet rritja e efektivitetit të drejtësisë penale duke marrë në konsideratë dhe aspektet financiare dhe sociale. Realizimi i këtij projekti do të kërkojë një angazhim të madh në rrafshin institucional, atë akademik si dhe ndihmën e misioneve ndërkombëtare të asistencës ligjore. Prokuroria e Përgjithshme do të jetë promotore e realizimit të tij dhe do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në këtë drejtim. 
.
Në përfundim Prokurori i Përgjithshëm z.Olsian Çela i uroi  përfaqësuesit dhe punonjësit e mediave në vend një Vit të Ri të mbarë në planin personal dhe profesional.

takim me gazetaret1

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.