Akte Nënligjore

Akte Nënligjore

Artikuj: 189

Kërko mbi Listën

Udhëzim I Përgjithshëm Nr.3 date 26.10.2018 - Për vlerësimin, administrimin dhe ruajtjen e informacionit te klasifikuar "Sekret Shtetëror" ( pdf | 1,013.78 KB )
Urdhër Nr 136 datë 28.10.2020 për ''Miratimin e rregullores së organizimit dhe funksionimit të Prokurorisë së Përgjithshme'' ( pdf | 7.10 MB )
Urdher Nr.74, date 29.02.2016 ''Per nje ndryshim ne rregulloren Nr.78, date 16.04. 2010 ''Per kryerjen e inspektimit dhe fillimin e procedimit disiplinor'' ( pdf | 1.05 MB )
Urdher Nr.74, date 29.02.2016 ''Per nje ndryshim ne rregulloren Nr.78, date 16.04. 2010 ''Per kryerjen e inspektimit dhe fillimin e procedimit disiplinor'' ( pdf | 1.05 MB )
Urdhër Nr 136 datë 28.10.2020 për "Miratimin e rregullores së organizimit dhe funksionimit të Prokurorisë së Përgjithshme" ( pdf | 7.10 MB )
Udhezim I Prokurorit të Përgjithshëm Nr.01, datë 20.02.2018 "Për Krijimin e Seksioneve të Posaçme" ( pdf | 1.53 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr.6 datë 20.11.2018 për Hetimin Pasuror, Sekuestrimin dhe Konfiskimin e Produkteve të Veprës Penale. ( pdf | 1.97 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr.09, datë 10.12.2019 “Mbi masat administrative dhe procedurale në prokuroritë për krime të rënda dhe në prokurorite e shkallës së pare të juridiksionit të përgjithshëm me fillimin e funksionit të prokurorisë së posaçme ( pdf | 1.26 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm nr 18 datë 31.12.2020 për "Masat administrative dhe proceduriale për verifikimin e të dhënave të formularit të vetëdeklarimit nga struktura e posaçme në zbatim të ligjit nr.138/2015 dhe vendimit nr.17/2016 të Kuvendit të Shqipërisë ( pdf | 5.68 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm nr. 3, datë 21.06.2019 “Mbi masat administrative dhe proceduriale në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm në periudhën para dhe pas zgjedhjeve” ( pdf | 2.98 MB )