Njoftim  për rezultatin e zgjedhjeve dhe shpalljen e fituesit për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Në datë 4.10.2019  në hotel “Tirana “ u thirr mbledhja e përgjithshme e prokurorëve për zgjedhjen e anëtarit prokuror të Këshillit të Lartë të prokurorisë. Në mbështetje të neneve 111 e vijues të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Komisioni i Votimit me përbërje:

Thoma Jano – Kryetar,

Alma Muça – Anëtar,

Bilbil Mete  - Anëtar.

Komisioni, pasi administroi gjithë dokumentacionin e votimit, numëroi votat dhe  përpiloi procesverbalin përkatës. Në përfundim të procesit të votimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Prokurorëve për zgjedhjen e 1 (një) prokurori pranë gjykatave të shkallës së parë si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ku morën pjesë në votim 253 (dyqind e pesëdhjetë e tre) prokurorë, u shpall fituese znj. Esmeralda  Keshi (Cami) me 133 vota. Ndërsa z. Vladimir Mara u rendit i dyti me 109 vota.

zgjedhet (60)

zgjedhet (4)

zgjedhet (40)

zgjedhet (57)

zgjedhet (61)

zgjedhet (89)

zgjedhet (101)

zgjedhet (104)

zgjedhet (141)

zgjedhet (151)

 

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.