Prokurori i Përgjithshëm, zonja Arta Marku, finalizon  marrëveshjen  e bashkëpunimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Eurojust.

Në 1 Nëntor 2019  Prokurori i Përgjithshëm zonja Arta Marku finalizoi  marrëveshjen  e bashkëpunimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Eurojust, një proces i cili ka zgjatur prej vitesh.

Kjo u bë e mundur nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë ndërinstitucional veçanërisht midis Prokurores së Përgjithshme zonjës Arta Marku  dhe Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ministrisë së Drejtësisë në rolin koordinues dhe nënshkrues të Marrëveshjes, si dhe me asistencën e Projektit IPA/2017 “Lufta kundër Krimeve të Rënda në Ballkanin Perëndimor”.

Një nga kushtet kryesore të Marrëveshjes së nënshkruar midis palëve në 5 tetor 2018, ishte garantimi i një niveli të mjaftueshëm mbrojtjeje për të dhënat personale gjatë shkëmbimit të informacionit hetimor në kuadër të luftës kundër krimeve të rënda, veçanërisht krimit të organizuar dhe terrorizmit.

Për përmbushjen e këtij kushti, Prokurori i Përgjithshëm dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nënshkruan më 25.02.2019 një plan veprimi me masa konkrete.

Prokurori e Përgjithshëm zonja Arta Marku mori të gjitha masat e nevojshme për adresimin e rekomandimeve dhe sigurimin e kushteve të duhura për implementimin e Marrëveshjes me Eurojust, duke hartuar aktet e nevojshme nënligjore për përcaktimin e procedurave administrative në kuadër të mbrojtjes së të dhënave personale në shkëmbimin e informacionit midis Prokurorisë së Republikës së Shqipërisë dhe Eurojust.  Prokurori e Përgjithshëm zonja Arta Marku siguroi kushtet e nevojshme teknike dhe organizative për sigurinë e të dhënave personale dhe realizoi një sërë ndryshimesh në politikat e përpunimit të ligjshëm, të sigurt dhe konfidencial të të dhënave personale në kuadër të plotësimit të kritereve të parashikuara në marrëveshje.  

Zyra e Komisionerit ka ofruar kontributin e saj, duke qenë pjesë e takimeve dhe negociatave të realizuara me Eurojust; asistencë dhe mendim ligjor në lidhje me hartimin e draftit të Marrëveshjes për pjesën e mbrojtjes së të dhënave personale, mendime mbi aktet rregullatore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale për institucionet e përfshira në zbatimin e kësaj Marrëveshje, etj.

Në vijim të masave të ndërmarra u realizua edhe misioni final monitorues i ekspertëve të Eurojust, i cili rezultoi me një raport vlerësimi pozitiv për arritjet e përbashkëta ndërinstitucionale.

Në këtë kuadër, shprehim konsideratën maksimale për angazhimin e Zyrës së Komisionerit, Ministrisë së Drejtësisë dhe projektit IPA/2017 “Lufta kundër Krimeve të Rënda në Ballkanin Perëndimor” dhe bashkëpunimin e frytshëm që besojmë se do të vijojë suksesshëm gjatë implementimit të kësaj Marrëveshje.

Hyrja në fuqi e Marrëveshjes ndërmjet Shqipërisë dhe Eurojust dhe pranimi zyrtarisht i Shqipërisë në Eurojust, është një sukses i madh në fushën e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar dhe me një rëndësi të veçantë në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit.

fotoeurojust

 

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.