Legjislacioni

Legjislacioni

Artikuj: 294

Kërko mbi Listën

Udhëzim i përgjithshëm Nr.6, datë 23.07.2021 "Për disa ndryshime e shtesa në udhëzimin e përgjithshëm nr.8, datë 19.05.2020 "Për shpenzimet proceduriale penale në Prokuroritë me Juridiksion të Përgjithshëm" ( pdf | 9.95 MB )
23.07.2021
Udhëzim i përgjithshëm Nr.02, datë 31.03.2021 Për disa ndryshime e shtesa në udhëzimin e përgjithshëm Nr.03, datë 21.06.2019 ''Mbi masat administrative dhe procedurale në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm në periudhën para dhe pas zgjedhjeve'' ( pdf | 6.20 MB )
01.04.2021
Ligji Nr. 97/2016 datë 6.10.2016 "Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë" ( pdf | 553.29 KB )
04.02.2021
Ligji Nr.96/2016 datë 6.10.2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë" ( pdf | 807.82 KB )
04.02.2021
Vendim Nr. 1, datë 11.01.2021''Për miratimin e Rregullave për trajnimin fillestar për hetimin të personave të përzgjedhur si oficerë të policisë gjyqësore të seksioneve dhe shërbimeve të policisë gjyqësore'' ( pdf | 3.73 MB )
11.01.2021
Udhëzim i Përgjithshëm nr 18 datë 31.12.2020 për "Masat administrative dhe proceduriale për verifikimin e të dhënave të formularit të vetëdeklarimit nga struktura e posaçme në zbatim të ligjit nr.138/2015 dhe vendimit nr.17/2016 të Kuvendit të Shqipërisë ( pdf | 5.68 MB )
31.12.2020
Udhëzim i përgjithshëm Nr.17, datë 23.12.2020 '' Për hetimin e ndjekjen penale efektive të veprave penale kundër dhunës ndaj grave, dhunës në familje, dhe dhunës me bazë urrejtje'' ( pdf | 4.60 MB )
17.12.2020
Udhëzim Nr.164 datë 14.12.2020 ''Për disa ndryshime në udhëzimin e përgjithshëm nr.12 datë 20.07.2020 ''Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes prokurorëve dhe drejtuesve të prokurorisë, informimin, transparencën dhe garantimin e pavarësisë, në Prokuroritë me ( pdf | 6.20 MB )
14.12.2020
Udhëzim Nr.16 datë 14.12.2020 "Për disa ndryshime në udhëzimin e përgjithshëm nr.12 datë 20.07.2020 "Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes prokurorëve dhe drejtuesve të prokurorisë, informimin, transparencën, dhe garantimin e pavarësisë, në Prokuroritë me J ( pdf | 1.21 MB )
14.12.2020
Vendime të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për Shqiperine dhjetor 2020 ( pdf | 1.53 MB )
07.12.2020