Akte Nënligjore

Akte Nënligjore

Artikuj: 189

Kërko mbi Listën

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 55 date 18. 03. 2002 MBI VEPRIMTARINË E SEKSIONIT TE POLICISË GJYQËSORE ( pdf | 117.56 KB )
Rregullore nr. 79 datë 16.04.2010, për “Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Prokurorisë” ( pdf | 132.75 KB )
URDHËR Nr. 226 Datë 19. 12. 2003 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS TË PROKURORIVE PËR KRIME TË RËNDA ( pdf | 161.69 KB )
URDHËR NR. 279 DATË, 28. 01. 2008 PËR MIRATIMIN E ORGANIKËS SË PROKURORËVE NË ZYRËN E PROKURORIT TË PËRGJITHSHËM ( pdf | 84.99 KB )
UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 54 date 18. 03. 2002 PËR FUNKSIONIMIN E SHËRBIMEVE TE POLICISË GJYQËSORE NE POLICINË TATIMORE ( pdf | 16.98 KB )
Rregullore nr.78 datë 16. 04. 2010 për “Kryerjen e Inspektimit dhe Fillimin e Procedimit Disiplinor” ( pdf | 102.31 KB )
UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 53 date18. 03. 2002 PËR FUNKSIONIMIN E SHËRBIMEVE TE POLICISË GJYQËSORE NE DREJTORINË E PËRGJITHSHME TE DOGANAVE ( pdf | 114.29 KB )
URDHËR Nr. 249 datë 08.09.2008 PËR CAKTIMIN E PROKURORËVE PRANË STRUKTURAVE TË DREJTORIVE TË ZYRËS TË PROKURORIT TË PËRGJITHSHËM ( pdf | 79.06 KB )
Rregullore për "Sistemin e Vlerësimit të Punës dhe të Aftësive Profesionale e Morale të Prokurorëve ( pdf | 202.62 KB )