Akte Nënligjore

Akte Nënligjore

Artikuj: 189

Kërko mbi Listën

Udhëzim i Përgjithshëm Nr.2, datë 24.05.2019 për "Zbatimin e ligjit lidhur me regjimin e posaçëm në burgun e sigurisë së lartë" ( pdf | 2.11 MB )
Udhëzim Nr.16 datë 14.12.2020 "Për disa ndryshime në udhëzimin e përgjithshëm nr.12 datë 20.07.2020 "Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes prokurorëve dhe drejtuesve të prokurorisë, informimin, transparencën, dhe garantimin e pavarësisë, në Prokuroritë me J ( pdf | 1.21 MB )
Udhëzim Nr 12 datë 20.07.2020 "Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes prokurorëve dhe drejtuesve të prokurorisë, informimin, transparencën dhe garantimin e pavarësisë në Prokuroritë me Juridiksion të Përgjithshëm" ( pdf | 4.18 MB )
Udhëzim Nr 11 datë 20.07.2020"Rekomandimet prioritare të Këshillit të Ministrave në luftën kundër kriminalitetit për vitin 2020 në Prokuroritë me Juridiksion të Përgjithshëm" ( pdf | 1.97 MB )
Udhëzim Nr 10 datë 17.07.2020 "Masat administrative dhe procedurale për rritjen e efektivitetit në luftën kundër pastrimit të parave, krimeve financiare, financimit të terrorizmit dhe në hetimet pasurore në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm" ( pdf | 2.81 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr. 08, datë 19.05.2020 “Për shpenzimet procedurale penale në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm” ( pdf | 4.32 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr. 07, datë 13.05.2020 “Për rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së shërbimit të ekspertizës” ( pdf | 1.77 MB )
Udhëzim Nr.06, datë 27.04.2020 “Për masat proceduriale dhe administrative ne veprimtarine funksionale në mbarëvajtjen e punës në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm në funksion të parandalimit të përhapjes së infeksionit nga COVID-19 ( pdf | 2.52 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr.04, datë 24.03.2020 “Mbi masat administrative për mbarëvajtjen e punës në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm në funksion të parandalimit të përhapjes së infeksionit nga COVID-19” ( pdf | 1.22 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr.03, datë 19.03.2020 “Disa masa proceduriale në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm në funksion të parandalimit të përhapjes së COVID-19” ( pdf | 1,010.08 KB )